Στοιχεία Επικοινωνίας

Σωματείο Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος

Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο

τηλ: 210 - 45 32 574
fax: 210 - 46 10 752
email: info@logopaedists.gr

Τα Μέλη

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, τα μέλη του Σωματείου μας απαρτίζονται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

  • Τακτικά μέλη: Τακτικά μέλη γίνονται λογοθεραπευτές, λογοπαθολόγοι και λογοπεδικοί οι οποίοι α) είναι απόφοιτοι Βρετανικών Πανεπιστημίων, με χώρα διεξαγωγής των σπουδών τους στην Ελλάδα, κατέχουν Degree of Bachelor (τετραετών σπουδών) στην επιστήμη της λογοθεραπείας, ή β) κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπού πανεπιστημίου στην επιστήμη της Λογοθεραπείας, ή γ) έχουν ολοκληρώσει τετραετή κύκλο σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στην επιστήμη της Λογοθεραπείας.

  • Αντεπιστέλλοντα μέλη: Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται όσοι διαθέτουν τα προσόντα των τακτικών μελών αλλά κατοικούν μονίμως στην αλλοδαπή.

  • Επίτιμα μέλη: Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου και έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε αυτό. Τα επίτιμα μέλη δύναται να προέρχονται και από άλλους κλάδους επιστημών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Αναπληρωματικά Μέλη


Τακτικά Μέλη